Gras ak basen vèsan Neponset River a, kominote yo ap etidye inondasyon nan rejyon an. E kiyès ki konnen katye w pi byen pase w?

Enskri pou w rete an kontak!

Sèvi ak lyen/fòm ki anba a pou abònman nan lis adrès pwojè a pou resevwa notifikasyon dirèk sou reyinyon k ap vini yo ak pwogrè pwojè yo.

Klike la a pou w rantre nan lis imèl pwojè a

Mennen yon zanmi!

Ekip pwojè a ap travay di pou rive jwenn tout kominote a. Tanpri pataje paj entènèt sa a ak sondaj la ak zanmi, vwazen ak gwoup nan kominote w la.

Sigjere yon gwoup!

Èske w konnen yon gwoup oswa òganizasyon kominotè ke nou ta dwe kontakte dirèkteman? Nou ta patikilyèman renmen konekte ak gwoup ak moun ki gen mwens chans pou yo patisipe nan zafè vil la. Legliz, gwoup biznis, gwoup jèn, granmoun aje – nou bezwen sijesyon ou sou ki moun ki ta dwe patisipe! Fè nou konnen pa imèl bay Kerry Snyder snyder@neponset.org

Gade reyinyon piblik la

Enfòmasyon Jeneral Sou Pwojè a

Vil Dedham ap travay ak 11 lòt vil, ak Weston & Sampson Engineering, ak Neponset River Watershed Association epi ak Komite Planifikasyon Espas Iben (Metropolitan Area Planning Council /MAPC) pou etidye inondasyon nan zòn nan. Pwojè a gen ladann:

Yon modèl inondasyon rejyonal pou Kpatasyon Rivyè Neponset

Dlo a pa respekte limit vil la. Plizyè vil ak komin te devlope modèl inondasyon sou odinatè nan nivo vil yo pou idantifye zòn ki inonde kounye a, ansanm ak sa ki prevwa gen inondasyon alavni. Pwojè sa a gen pou objektif pou devlope yon imaj pi konplè sou sa dlo ap fè nan basen vèsan an. Sa ap benefisye tout kominote k ap patisipe yo.

Yon modèl detaye pou Katye Dedham’s Manor la

Dedham’s Manor Neighborhood se yon zòn ki fè eksperyans inondasyon souvan. Pwojè a pral egzamine inondasyon sa yo pi byen epi planifye pou kèk estrateji potansyèl pou pi byen prepare kominote a pou pwochen inondasyon yo. Modèl ki pi rafine sa a pral sèvi tou pou evalye solisyon potansyèl pou diminye risk inondasyon nan lòt vil yo.

Yon kad kolaborasyon rejyonal pou Adaptasyon Klimatik

Chanjman klimatik pral afekte kominote nou yo nan plizyè fason, tankou lakòz plis vag chalè, sechrès ak move tan. Sa pa pral sèlman afekte anviwònman an, men tou, sekirite piblik, sante piblik, pwopriyete ak enfrastrikti. Patnè pwojè yo pral evalye plan ak rapò minisipal ki egziste deja pou idantifye enkyetid vil yo nan basen vèsan an. Lè yo fè sa, kominote nou yo ka kòmanse travay ansanm pi lwen pase fwontyè vil yo pou aplike solisyon rejyonal yo pou amelyore kapasite yo pou yo pwospere anfas chanjman klimatik.

Patisipasyon kominote a

Chanjman klimatik se yon enkyetid pou tout moun. Men, li pa pral afekte tout moun menm jan. Patnè pwojè yo vle tande vwa tout moun, espesyalman rezidan yo ki pa konn patisipe nan reyinyon kominotè yo.

Resous Minisipal Pataje sou Adaptasyon Klimatik

Fason nou itilize tè a nan kominote nou yo afekte fason kominote nou yo chofe ak fason dlo ap koule nan katye nou yo. Règleman sou itilizasyon tè yo se yon fason pou gide devlopman nan lavni pou asire kominote nou yo devlope yon fason ki fè yo vin rezistan ak enpak klima. MAPC pral dirije yon atelye pou ofisyèl minisipal yo sou kèk nan resous ki disponib pou ede mete ajou règleman entèn sa yo nan yon fason ki kenbe chanjman klimatik nan lespri w.

Finansman Pwojè

Pwojè a ap finanse pa vil ou a ak yon sibvansyon nan Pwogram Preparasyon Minisipal Massachusetts kont Vilnerabilite (ki rele MVP ann Anglè).

Enfòmasyon Jeneral sou Chanjman Klima nan Basen vèsan Rivyè Neponset

Kisa ki chanjman klimatik? Se yon ogmantasyon alontèm nan tanperati planèt la. Sa pa vle di ke chak jou ap vin pi cho, men sa vle di nou ap wè chanjman nan grann tandans ak nan modèl move tan akòz tanperati sa yo ki pi cho.

Dosye metewolojik deja montre:

  • Pi gwo lapli;
  • Plis sechrès;
  • Plis jou ki rive nan 90 degre oswa plis; epi
  • Tanpèt van ki pi entans

Plizyè vil atravè Commonwealth la ap travay pou adapte yo ak chanjman sa yo. Men, yo pa ka fè li poukont yo. Pwogram Preparasyon Minisipal kont Vilnerabilite (MVP) finanse pwojè chak ane pou ede vil yo ak seksyon kominal yo planifye epi fè chanjman ki nesesè pou diminye risk pou moun, pou pwopriyete ak pou enfrastrikti. Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou enpak chanjman klimatik isit la. Jwenn plis enfòmasyon sou preparasyon vil ou pou chanjman klimatik isit la.

Konte Norfolk—Mwayèn. Tanperati maksimòm chak jou (°F)

Si w gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte Direktè Pwoteksyon Kerry Snyder nan snyder@neponset.org.

Patnè pwojè a se: